Delårsrapport juli – september 2018

Framsteg på bred front”

Sammanfattning Q3

Finansiell översikt 1 juli – 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -103,0 (-51,6) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,34 (-1,30) SEK
  • Likvida medel per den 30 september uppgick till 488,9 (443,0) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2018

  • I september påbörjade första patienten sin behandling i Oncopeptides fas II-studie BRIDGE med Ygalo® i RRMM patienter med nedsatt njurfunktion
  • Anders Martin-Löf utsedd till ny Chief Financial Officer och påbörjar sin tjänst i november
  • Oncopeptides första kapitalmarknadsdag kommer att hållas i New York den 14 december

Koncernens siffror i sammandrag

TSEK  2018
 jul-sep 
2017
 jul-sep 
2018
 jan-sep 
2017
 jan-sep 
2017
 jan-dec 
Nettoomsättning
Rörelseresultat -102 982 -51 573 -308 088 -180 916 -247 620
Resultat före skatt -102 982 -51 573 -308 088 -180 916 -247 620
Resultat efter skatt -102 982 -51 573 -308 088 -180 916 -247 620
Resultat per aktie före och efter utspädning -2,34 -1,30 -7,24 -4,78 -6,44
Kassaflöde från den löpande verksamheten -93 506 -86 158 -224 872 -225 818 -271 497
Likvida medel vid periodens slut 488 869 442 964 488 869 442 964 404 050
Forsknings och utvecklingskostnader
/rörelsekostnader, %
75% 94% 75% 80% 80%
Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2018 22 februari 2019
Q1 rapport 2019 21 maj 2019
Q2 rapport 2019 12 juli 2019
Q3 rapport 2019 19 november 2019

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Mobil: +46 708 53 72 92

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en alkylerande peptid, tillhörande en ny läkemedelsklass (Peptidase Enhanced Compounds – PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 klockan 08.00 CET.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.