Om vår forskning

Utveckling av melflufen (Ygalo®)

I slutet av 1990-talet utvecklade en grupp svenska forskare vid Karolinska Institutet en rad cancerbekämpande molekyler som fick namnen J1 till J6, vilka byggde på forskning om alkylerare som hade utförts av italienska forskare på 1970-talet. Bokstaven J var ett erkännande av en av de ledande forskarnas bidrag, dr. Joachim Gullbo vid Uppsala universitet.

J1 identifierades som molekylen med störst potential att överföra högre nivåer av cancerbekämpande alkylerare till cancerceller och kallas nu melflufen.

 

Preklinisk utveckling

Preklinisk forskning visade att melflufen gav betydligt lägre grad av tumörtillväxt i jämförelse med de alkylerare som ofta används vid cancerbehandling. Överrepresentationen av vissa enzymer i cancerceller, däribland en enzymfamilj som kallas peptidaser, identifierades tidigt som orsaken till melflufens förmåga att snabbt öka förekomsten av cancerbekämpande molekyler i cancerceller.

Kliniska utvecklingsfaser för behandling av långt framskridet multipelt myelom

Mot bakgrund av tidigare användning av alkylerare vid behandling av multipelt myelom beslutades att melflufens kliniska utvecklingsfas skulle inrikta sig på patienter med långt framskridet multipelt myelom.

En fas 2-studie genomfördes i syfte att studera melflufens effektivitet och säkerhet för patienter med långt framskridet relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas. Denna studie genomfördes med stöd av sju samverkande institutioner i USA och Europa, däribland Dana-Farber Cancer Institute vid Harvard University.

Resultaten av fas 2-studien visade att 48 procent av patienterna var progressionsfria efter sex månader och 13,7 procent efter tolv månader. Fas 2-studien visade även en överlevnad på 20,7 månader för den genomsnittlige patienten som behandlades med melflufen. Detta kan jämföras med data från andra studier av dagens förstahandsval, pomalidomid, där den genomsnittlige patienten överlever 12,4 månader.

Avgörande var att fas 2-studiens resultat även visade att jämfört med tillgängliga data med dagens förstahandsval uppvisade melflufen signifikant lägre förekomst av de biverkningar som innebär en avsevärd sänkning av den dagliga livskvaliteten för patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas.

Fas 2-studiens resultat presenterades för amerikanska FDA i juli 2016 och de senaste kliniska data presenterades på European Hematology Association konferensen i Stockholm i juni 2018.

Under 2015 beviljades melflufen särläkemedelsstatus i både USA och Europa.

Pivotal fas 3-studie

Efter godkännandet av läkemedlets detaljerade utformning enligt FDA:s Special Protocol Assessment i augusti 2016, startade den pivotala fas 3-studien (OCEAN, OP-103) av melflufen i juni 2017. Denna studie är för närvarande öppen för rekrytering.

OCEAN är en global, randomiserad, direkt jämförande fas 3-studie som jämför melflufen + dexametason med pomalidomid + dexametason hos patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas. Studien har utformats för att ha 90 procents säkerhet att uppnå sina mål, baserat på historiska data från båda substanserna.

För frågor angående rekryteringen i OCEAN studien, vänligen kontakta trials@oncopeptides.com.

Ytterligare indikationer för melflufen

Utöver behandling av relapserande och refraktärt multipelt myelom tyder prekliniska studier på att melflufen även kan vara effektivt inom en rad andra cancersjukdomar. För närvarande undersöker Oncopeptides möjligheten att bedriva ytterligare kliniska studier på patienter med myelom vilka ska genomgå stamcellstransplantation, amyloidos samt non-Hodgkins lymfom. Detta är exempel på indikationer där alkylerare i dag används som bästa behandling, och där melflufen bör ha möjlighet att visa klinisk överlägsenhet.