Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:ns förvaltning.

Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av Bolagets interna kontroll.

Vid årsstämman den 17 maj 2018 valdes PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor. Vid stämman beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Revisorn kan nås via PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.